نتایج نهایی آزمون :

هنرجویان گرامی دقت داشته باشید،این نمرات به منزله ی نمره پایانی شما می باشد .(نتایج نهایی آزمون = نتایج آزمون عملی ×3 + نتایج آزمون تئوری؛تقسیم بر 4)

نمره ی زیر ۷۰ مردود می باشد و کارآموز باید در آزمون مجدد شرکت کند.عزیزانی که نمره آنها ثبت نشده و یا در آزمون پذیرفته نشده اند برای پیگیری وضعیت خود به آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص مراجعه کنند .

 

کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/09/25 به شرح ذیل می باشد:

هنرآموز نمره هنرآموز نمره
رضا حرمتی 71 عزت الله علیپور 72
سیدمقداد موسوی رئوف 76 یاسر آذرفره 70
ابوالفضل رحمانی نیک راد 72 محمدرضا امامحسنی 71
محمد علیرضالو 70 یاسین آقازاده 70
علی عادلی نسب 73 محمد بلوکی 76
امید افخمی اردکانی 71 امین شاهمرادی 70
محمدجواد جوگندمی 74 ابوالفضل بیور 70
مصطفی زین العابدین 73 علی عظیمی 72
علی آرمیده 74 منتظر بلندپرواز 66/مردود
حسین سرمیلی 63/مردود محمدجواد امیدی نقلبری 61/مردود
محمدباقر حسینی 61/مردود محمدصادق سلمانی شیک 65/مردود
مصطفی عباسی دوست 62/مردود محمدمهدی معصوم غایب
رضا زرین غایب محمد حیدری خراسانی غایب
محمدحسن خدری غایب حسین حیطاوی غایب
یوسف توشه روز غایب محمد قاسمی غایب
علی پورمیرزایی غایب

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/09/25 به شرح ذیل می باشد:

هنرآموز نمره هنرآموز نمره
علیرضا حبیبی 70 اسماعیل بختیاری 79
اسماعیل حسن خانی 71 محمدرضا فیروزی بروجنی 81
رضا کوه گرد 70 محمدجواد براتی مبارکه 76
علی عرب بافرانی 72 محمد زنددوچایی 79
علیرضا شفیعی نیا 75 محمد نظام الاسلامی 80
محمدرضا فنایی 76 حمیدرضا سلیمانی منفرد 71/مردود (عملی زیر 70)
محمدحسین طهماسبی بلداجی 70/مردود (عملی زیر 70) علی حجازی 68/مردود
محمد سلیمانی 67/مردود امیرحسین امیری 63/مردود
علی اصغر شهبازی 62/مردود سیدعلی صادقی 53/مردود
محمدمهدی مجیدی 67/مردود محمدامین دهقان نافعی 61/مردود
مهدی اسداللهی دباغ 67/مردود علی اله دادی 63/مردود
محمدجواد احمدگل غایب محمد خطیبی فرد غایب
سیدمحمدرضا حسینی غایب علی اکبر احمدی غایب

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/07/14 به شرح ذیل می باشد:

هنرآموز نمره هنرآموز نمره
فرهاد بابائی 75 معین خاکسار 71
مسعود باقرزاده 77 وحید اله قلی ئی 80
حسین شهبازی 73 سید علیرضا آزاد 74
محمدحسین میرابی 77 رضا جعفرطجری 71
هادی عباسی 69/مردود رضا خیری 70/مردود (عملی زیر 70)
سید روح الله حسینی 61/مردود محمدصادق اربابی 65/مردود
سیدمهدی حسینی(فرزند:داود) 61/مردود محسن جهانی نیا 68/مردود
محمد عاشوری غایب محمدعلی فداکار غایب
علی نیکوگفتار غایب سیدمهدی یار روان فر غایب
علی اکبر احمدی غایب

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/07/14 به شرح ذیل می باشد:

هنرآموز نمره هنرآموز نمره
محمدجواد براتی 70 رضا کوه گرد 70
محمدرضا فیروزی 72 علی نوری زاده 70
محمدرضا عبداللهی قمی 71 مهدی اعماء بصیر 70
امیرمهدی فیروز بخت 74 علی اصغر شهبازی 70
علی صیاد 76 امیرحسین امیری 71
محمدتقی اشعری 70 محمدجواد احمد گل 70
مسلم هاشمی کلکو 70 محمدحسین حصاری 70
محمدسلیمانی 71 امیرمحمد فریس آبادی 65/مردود
محمد زند دوچایی 64/مردود محمدحسین طهماسبی بلداجی 61/مردود
مصطفی زین العابدین 64/مردود مهدی قربانی 63/مردود
محمدامین دهقان نافعی 53/مردود رضا حیدری چلگانی 51/مردود
علی تقی زاده 65/مردود عرفان فرزانه 63/مردود
ابوالفضل بیور 61/مردود سیدعلی حیدری خراسانی بیدگلی 62/مردود
محمدمهدی مجیدی غایب محمدسجاد خدمتی غایب
سیدمهدی صالحی زاده سوق غایب محمدرضا آذری غایب

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/06/10 به شرح ذیل می باشد:

هنرجو نمره هنرجو نمره
بهروز بیرانوند 71 علی حجازی 72
محمد خطیبی فرد 74 علی عامری نسب 77
علی اله دادی 70 سید امیرحسین حسینی 78
امیرحسین بالاخانی 73 محمد نظام الاسلامی 72
ابوالفضل نمک شناس 73 فرهاد بابائی 74
علیرضا ثانی 73 سید علی صادقی 74
اسماعیل حسن خانی 72 مهرشاد خاندانی 72
رضا خیری 70 محمدرضا فنایی 70
شاهین غرقی 71 علیرضا حبیبی 73
حمیدرضا سلیمانی منفرد 74 علیرضا جعفری 74
محمد قاسمی 63/مردود یوسف توشه روز 57/مردود
ابوالفضل بیور 57/مردود محمدحسین حصاری 65/مردود
محمد حیدری خراسانی غایب محمدتقی اشعری غایب
محمد سلیمانی غایب جواد جوگندمی غایب
مسلم هاشمی غایب محمد جواد احمدگل غایب

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/06/10 به شرح ذیل می باشد:

هنرجو نمره هنرجو نمره
محمدحسین ابراهیمی 80 علیرضا تابنده 66/مردود
محمد تیموری 65/مردود عادل رضایی 63/مردود
علی علی بیگی 57/مردود محمدصادق فیضی غایب
وحید خانزاده غایب اسماعیل بختیاری غایب
فرشاد محمدی غایب مجتبی عبداللهی غایب
حامد نادعلی غایب

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/04/19 به شرح ذیل می باشد:

هنرجو نمره هنرجو نمره
علی آقاجانزاده شوبی 70 محمد اخوان فرد 77
اسماعیل بختیاری 74 محمد علی نیا 74
ابوالفضل قرهداغی 72 حسام کاظمی لسکوکلایه 74
محمدعلی یعقوبی 80 محمدحسین فرمهینی فراهانی 76
محمود احمدی 76 مهدی سیفی 82
علی سلطانی منش 74 بهروز بیرانوند 65/مردود
مجتبی عبداللهی 67/مردود مرتضی یزدانی 69/مردود
محمدحسین ابراهیمی 65/مردود رضا جعفرطجری 60/مردود
وحید خانزاده 69/مردود امید صفاری نیا 60/مردود
فرشاد محمدی 65/مردود امین هادوی 65/مردود
معین خاکسار 60/مردود حسین ایرانی 70/مردود(عملی زیر 70)
امین اسداللهی 69/مردود احسان حسینی 61/مردود
محمدجواد دست پاک 65/مردود محمدامین اسدی 65/مردود
حسین شاخو غایب امیرحسین یوسفی غایب
محمدصادق اربابی غایب سیدمحمدرضا حسینی غایب

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/04/17 به شرح ذیل می باشد:

هنرجو نمره هنرجو نمره
علی خطاوی 70 مجتبی ابراهیمی 70
محمدحسین ابوالقاسمی 70 علی اکبر احمدی 74
وحید اله قلی ئی 77 محسن اله نصری 75
علی توسلی کجانی 74 محمدتیموری آشتیانی 71
شایان جاور 74 محسن جهانی نیا 73
حسین حاجی کاظمی 70 علیرضا شفیعی نیا 78
سید علیرضا آزاد 72 سید روح الله حسینی 71
سید مهدی حسینی/فرزند داود 73 سید مهدی یار روان فر 71
معین طاهری مطلق 70 هادی عباسی 75
علی علیزاده شیرابه 74 امیر قراگوزلو 70
منوچهر محمدی توماس 70 محمدمهدی محمدی توماس 70
محمدحسین میرابی 79 حامد نادعلی 73
علیرضا البرزیان مقدم 70 مسعود باقرزاده 71
محمد عاشوری 70 علیرضا کاظم مزعل الاسدی 70
حسین شهبازی 76 رضا خیری 58/مردود
امیرحسین بالاخانی 58/مردود علیرضا جعفری 65/مردود
علیرضا حبیبی 59/مردود حمیدرضا سلیمانی منفرد 60/مردود
شاهین غرقی 60/مردود بابک فرجامی بلخکانلو 59/مردود
محمدرضا فنایی 60/مردود علی نوری زاده 61/مردود
محمدرضا نایبی غایب بهزاد اسدیان غایب
محمدرضا امیری غایب حامد طاهری نیا غایب
مهدی قلی زاده غایب امیرحسین طهماسبی غایب
محمدعلی منصوری غایب

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/02/18 به شرح ذیل می باشد:

هنرجو نمره هنرجو نمره
محمد آقاقربانی 70 رضا جعفرطجری 70
علی آقاجانزاده شوبی 75 محمدرضا حسنی 72
محمدجواد دست پاک 70 حسین شاخو 70
مجتبی عبداللهی 70 محمد علی نیا قرا 70
مسعود علیزاده 73 امیرحسین یوسفی 70
محمدحسن فلاحی 70 مرتضی یزدانی 70
فرشاد محمدی 70 ابوالفضل قره داغی 70
محمد صادق الحسناوی 70 محمدحسین ابراهیمی 70
احسان حسینی 70 علی سلطانی منش 70
هادی عباسی غایب محمد بلوکی غایب
محمدامین آقاعلی غایب علیرضا البرزیان مقدم غایب
مهدی قلی زاده غایب حامد میرزایی غایب
سیدعلی هاشمی غایب شهاب منیعات غایب
محمدعلی زارعی غایب علیرضا کاظم مزعل الاسدی غایب
محمدحسین منادی 57/مردود عرفان فرزانه 60/مردود
سیدناصر حسینی شفیع 62/مردود محمدرضا نایبی 60/مردود
مسعود باقرزاده 60/مردود علی نوری زاده 61/مردود
علی خطاوی 55/مردود محمد عاشوری 63/مردود

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ 1398/02/19 به شرح ذیل می باشد:

هنرجو نمره هنرجو نمره
علی عزالدین فومشی 76 عادل رضایی غایب
محمدرضا ساده وند غایب محمود احمدی غایب
محمدصادق اربابی غایب محمدامین اسدی غایب
سیدمحمدرضا حسینی غایب سیدعلی رضوی محلاتی غایب
علی علی بیگی غایب محمدعلی عسکری غایب
محمدحسین فرمهینی فراهانی غایب امین اسداللهی غایب
سجاد دهقانی 59/مردود محمد دریکوند 65/مردود
محمدحسن باباپور 58/مردود معین خاکسار 60/مردود
امین هادوی 68/مردود

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ 1397/12/19 به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
علی وفایی 74 عباس شیرازی 75
علیرضا غلامحسینی 72 علی کاشی 72
مجید شریفی 76 جواد وثاقتی پایدار 75
حسین ایرانی 70/مردود(عملی زیر 70) محمدجواد حسینی فرد مقدم 73
محمود نجاری 77.5 محمدحسن گلمحمدی 81
محمدجواد کبیری 73 سید مصطفی خوش قامت 62/مردود
محمدرضا حسینی 62/مردود علیرضا تابنده 64/مردود
دانیال محمدی 63/مردود مهدی اسداللهی دباغ 67/مردود
سجاد دهقانی 61/مردود محمدمهدی کریمی 67/مردود
علیرضا سراجی 68/مردود امیرحسین علیمحمدی 68/مردود
علیرضا اهلیان 69/مردود محمدرضا ساده وند غایب
محمد محسنی غایب محمد دریکوند غایب

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1397/12/19 به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
حسام کاظمی لسکوکلایه 70 محمود احمدی 70
محمدحسن باباپور 72.5 محمدرضا عسگری 74
علی عزالدین فومشی 75 محمد علی عسکری 71
امین هادوی 74 حمید داودآبادی 70
حامد داودی 71 سید محمد هاشمی 77
علی اصغر رجبی 71 مجتبی عرب خراسانی 71
معین خاکسار 70 علی علی بیگی 71
سید محمدرضا حسینی 71 هادی عباسی 61/مردود
ابوالفضل قره داغی 61/مردود محمدرضا نایبی 61/مردود
الیاس اسلامی 56/مردود سعید صادقپور 58/مردود
محمدمهدی کشتکار غایب رضا جعفرطجری غایب
مهرشاد خاندانی غایب امیرحسین طهماسبی غایب
مهدی قلی زاده غایب بهزاد اسدیان غایب
محمدعلی زارعی غایب محمد آقاقربانی غایب
محمدصادق الحسناوی ثبت نشده محمدصادق فیضی ثبت نشده

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ 1397/11/24 به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
محمدحسین منادی 57/مردود محمدعلی منصوری غایب
محمدصادق اربابی 55/مردود الیاس اسلامی غایب
علیرضا اهلیان 70 علی اصغر رجبی غایب
مجتبی عرب خراسانی غایب مهدی قلی زاده غایب
سید علی یاسری مجد 70 امید صفاری نیا 73
امیر آسمانی 70 محمد امین آقاعلی 53/مردود
امین اسداللهی 70 محمد بلوکی غایب
وحید خانزاده غایب معین خاکسار 57/مردود
علی علی بیگی 63/مردود محمدرضا غفاری 72
عرفان فرزانه 60/مردود منصور چوپانی غایب
هانی رحیمی 73 محسن نوری نیا غایب
احمد کاظمی 71 سید علی رضوی 73
سید محمدرضا حسینی 54/مردود علی خطاوی ثبت نشده
امیرحسین یوسفی 60/مردود سیدناصر حسینی شفیع 66/مردود
مهدی ساور علیائی غایب فرشاد محمدی غایب

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ1397/11/24 به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
مجید آقاسرشار 81 وحید بهرامی 72
عادل رضایی 61/مردود سیدکریم شریفی 81
محمد ابراهیم حاجیان 86 مجید گرجاسی 80
نعیم چرخی 77 علی شیخی 76
علی کاشی غایب علیرضا غلامحسینی غایب
مهدی کیانی غایب محمد جواد حیدری هفتادر غایب
محمد فتاحی 76 محمد علی آفتاب 75
محسن خوش قامت 60/مردود حسین خصوصی 72
ابوالفضل کریمی غایب حامد محمدی ثابت 80

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
منصور چوپانی ۷۱ صادق نمک شناس ۷۶
سهیل نصیری ۷۷ محمد رضایی ۷۸
مهدی خصوصی ۸۲ سید نظام حسینی ۸۰
مسعود ترک زاده ۷۶ رضا سلطانمرادی ۷۷
حامد محمدی ثابت ثبت نشده اسماعیل جساس غایب
عمران معصومی غایب محسن خوش قامت غایب
حسن حکیم داودی ۵۹/مردود علیرضا تابنده ۶۰/مردود
ارسلان قلیچ خانی غایب ابوالفضل کریمی ۵۶/مردود

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
حامد داودی ۶۵/مردود محمد علی عسگری ۶۶٫۷۵/مردود
وحید بهرامی غایب ابراهیم فلاح ۵۸/مردود
مهدی محمدبیگی وشنوه ۷۴ محمد خانی ۷۵
محمد جواد کبیری ۷۰ محمد دریکوند ۷۰
جواد وثاقتی پایدار ۷۸ عباس جعفری کافی آباد ۶۲٫۵/مردود
سید علی رضوی محلاتی ۶۰/مردود داود گلزاری پور ۷۳
توحید منافی زاده ۷۱ هانی رحیمی ۶۲٫۵/مردود
علی شیخی ۷۰ محمدحسن گلمحمدی ۷۳
محمدامین نوری غایب محمد یزدی مومن ۷۱
امیرحسین یوسفی ۵۶/مردود بهزاد اسدیان غایب
محمدرضا آذری ۶۳/مردود مهدی تلخابی غایب
مجید شریفی ۷۰٫۵ علی الخیاط ۷۳٫۷۵

 


کارآموزان محترم؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۲ (پیرایشگر مردانه) مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
سبحان حیدری ۷۰ محمد دریکوند ۵۴/مردود
حسن دیداری ۷۵ سیامک رضایی ۷۱
علیرضا علی محمدخان ۷۳ صادق نمک شناس ۷۵
محسن نوری نیا ۶۳/مردود محمدرضا اکبری دهقان ۸۲
محمدرضا حسینی ۸۱ مهدی محمدبیگی وشنوه غایب
محمدجواد کبیری ۵۳/مردود

 


کارآموزان گرامی؛ نتایج نهایی آزمون درجه ۱ (اصلاح مو با ماشین و تیغ در پیرایشگر مردانه) مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
مهدی چراغی ۷۹ محمود بهرامی فرزانه ۷۶
علی نظری ۸۲ جهانگیر آذریار ۶۸/مردود
سهیل نصیری ۶۸/مردود احمد بچاری ۸۲
علی میرحسینی ۸۲ اسماعیل محمود پور ۶۴/مردود
محمد محسنی کرانی ۵۱/مردود حامد شبان نیاء ۵۲/مردود
سیدمهدی سید میرزایی ۸۳ پوریا دیناروند ۸۴
سیدجواد داود الموسوی ۸۷ مسعود ترک زاده ۶۳/مردود
مهدی اسداللهی غایب امیرحسین علیمحمدی غایب
محمد بختیاری غایب مهدی خصوصی غایب
حسین خصوصی غایب حسین عابدینی خالکیاسری غایب
علیرضا ظهرابی غایب دانیال محمدی غایب

 


کارآموزان عزیز؛ نتایج نهایی آزمون مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
علیرضا ملا حسینی ۸۰ مسعود شکرایی ۷۱
سید نظام حسینی ۶۹/مردود سعید جعفریان ۵۷/مردود
متین ابوطالبی ۵۸/مردود مرتضی غانم ۸۱
محمد رضایی ۷۶ محمد مهدی احمدی غایب
مهدی خصوصی ۷۳ محمد جواد انصاری ۷۰
محمد رضا عسگری ۶۶/مردود محمد بیک زند ۷۰
سید ناصر حسینی شفیع غایب محمد بختیاری ۷۹
منصور چوپانی ثبت نشده جهانگیر آذریار ۷۵
علی الخیاط ۶۲/مردود محمد جواد حیدری هفتادر ۷۲
حامد داودی ۶۵/مردود پوریا دیناروند ۷۸
امیر رضا زاده ۷۴ سید رضا رضوی ۶۰/مردود
رضا سلطانمرادی ۷۷ محمد علی عسکری ۶۶/مردود
محمدحسین فرمهینی فراهانی ۷۵ دانیال محمدی ۷۸
علی اصغر هاشمی ۶۸/مردود ابوالفضل کریمی ۷۰
مهدی سیفی ۷۷ محمد اصفهانی ۷۱
محمدرضا ساده وند ۷۲ احمد کاظمی ثبت نشده
وحید بهرامی ۶۴/مردود عباس شیرازی ۷۷
اسماعیل جساس ۷۵ حامد وحیدی امامی ثبت نشده
محمد جواد خدری ثیت نشده امید صفاری نیا ثبت نشده
علی علوی مهر ۷۰ محمد دهقان ۷۶
محمد مهدی کشتکار ثبت نشده مصطفی عین لو ۶۰/مردود
علیرضا محمدی زاده ۶۱/مردود ارسلان قلیچ خانی ۶۳/مردود
سعید چهرقانی ۷۰ عباس سعید ۴۸/مردود
حسین ایرانی ۵۳/مردود محمد اخوان فرد ۶۱/مردود

 


کارآموزان عزیز؛ نتایج نهایی آزمون مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به شرح زیر می باشد …

هنرجو نمره هنرجو نمره
مهدی آفروشه ۷۰ محمد امین اسدی ۷۳
محمد جواد انصاری ۵۸/مردود محمد بختیاری ۵۵/مردود
علی تحریری ۶۳/مردود محمد جواد داود الموسوی ۷۳
سیدحسین عابدینی ۷۱ محمد رضا عسگری ۶۶/مردود
مجید گرجاسی ۷۳ مهدی کیانی ۷۲
علیرضا غلامحسینی ۷۴ علی نظری ۷۸
مرصاد کرمانیان ۷۵ محمد جواد حسینی فرد مقدم ۷۰
بهزاد اسدیان ۵۴/مردود محمود بهرامی فرزانه ۷۳
سعید جعفریان ۷۳ مهدی خصوصی ۷۰/مردود
حسین خصوصی ۷۱ سید مهدی سید میرزایی ۸۰
امیر معصومی ۸۱ محمد مهدی احمدی غایب
سید ناصر حسینی غایب محمد رضایی غایب
ابراهیم طهماسبی غایب مرتضی غانم غایب
ابراهیم فلاح غایب محمد جواد وثاقتی پایدار غایب
محمد بیک زند غایب محمد جواد خادمی غایب
اسماعیل جساس غایب مهدی ساور علیا غایب
امید صفاری نیا غایب علی کریمی ثبت نشده
مهدی خدابنده لو ثبت نشده علیرضا تابنده ثبت نشده
محمد کاظمی ثبت نشده

 


کارآموزان عزیز؛ نتایج نهایی آزمون مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ به شرح زیر می باشد …

نتایج نهایی آزمون

هنرجو نمره هنرجو نمره
مهدی اسدالهی ۸۰ علیرضا انصاری ۷۷
مسعود ترک زاده ۷۰ محمدمهدی جعفری ۷۷
اسماعیل رضایی ۷۶ محمدمهدی شایسته پور ۷۳
محمدحامد شبان نیاء ۷۴ امیرحسین علیمحمدی ۷۲
علیرضا غلامیان ۷۲ مرتضی محمدی ۷۸
امیر رضا محمدی ۷۳ اسماعیل محمود پور ۷۶
اسماعیل مشکانی ۷۸ علیرضا ملاحسینی ۸۵
سهیل نصیری ۷۳ علی کریمی تهرانی ۸۰

 

آموزشگاه پیرایش مردانه آقای خاص _ زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور